Na této stránce najdete:

 1. Obchodní podmínky
 2. Reklamační řád
 3. Ochrana osobních údajů
 4. Způsob dopravyObchodní podmínky

Následují obchodní podmínky pro prodej v našem e-obchodě, které jsou závazné pro obě strany.

Objednávka zboží
Objednávka zboží prostřednictvím e-obchodu je ze strany zákazníka závazná. Storno objednávky je možno do 24 hodin od jejího podání prostřednictvím emailu. Zákazník souhlasí s tím, že jím vyplněné údaje jsou správné.

Podmínky dodání
Lhůta pro expedici zboží je 5 pracovních dnů. Lhůta pro doručení je maximálně 10 pracovních dnů. Zboží odesíláme na dobírku, prostřednictvím PPL, nad 55LT (50kg) se doprava řeší individuálně. Poštovné a balné je uvedeno níže viz "Způsob dopravy" .

Záruka na zboží
Záruka na zboží je 24 měsíců. Náš pracovník při expedici kontroluje obsah balení.

Pro uplatnění reklamace nás kontaktujte na adrese info@pewag-autocentrum.cz - po kontrole závady, zajistíme nápravu.

Ochrana osobních údajů
Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.ledna 2008 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností PEWAG Autocentrum s.r.o.(dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.pewag-autocentrum.cz. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma PEWAG Autocentrum s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka-dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství,...)

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud není délka záruční doby vyznačena na záručním listě, je standardně v délce 24 měsíců.(Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, zboží poškozené, použité, nekompletní atd.-výprodej.)

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp.obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se ne něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti PEWAG Autocentrum s.r.o.(viz.záruční list-nákupní doklad)

Místem pro uplatnění reklamace je PEWAG Autocentrum s.r.o.-reklamační oddělení, Pod Vinicemi 2, 301 16 Plzeň, e-mail: servis@pewag-autocentrum.cz. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu ( po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku ( pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením zboží

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 • použitím neautorizovaného spotřebního materiálu

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)


Záruka se nevztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závady písemně uvedené kupujícím ( v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problému naní reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklýmu užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. ( V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude kupujícímu vystaven dobropis.( Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností). Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce nebo vystaví dobropis. ( Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností). Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečncého odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky , SMS, nebo e-mail.(na telefonní čísla či e-mailové adresy zaslané zákazníkem spolu s reklamonaným zbožím). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákoné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena k vyzvednutí.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ). Zboží vracejte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Poškození výrobku, opotřebení výrobku nebo chybějící díly či příslušenství jsou důvodem k zamítnutí žádosti o vrácení zboží. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníka kontaktujte a vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na které se oba dohodnou. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním pojistit.

Vypracováno v souladu s občanským zák.č.40/1964 Sb.§619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák.č.320/2002 Sb., dále zák.č.634/1992 a příslušné novely č.439/2003 Sb.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost PEWAG Autocentrum, s.r.o. se sídlem Pod Vinicemi 2, 301 16 Plzeň, IČ: 64831078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 7264 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji registrovaných zákazníků (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem
 • vedení vnitřní evidence zákazníků
 • zasílání propagačních a informačních materiálů e-mailem nebo poštou

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), dodací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možno kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možno kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: info@pewag-autocentrum.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • správce je možno kontaktovat telefonicky na tel. č.: 377 259 285

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • za účelem správy registrací zákazníků v e-shopu osobní údaje zpracovává asistentka společnosti a správce webu
 • za účelem vedení účetnictví zpracovává doklady s osobními údaji subjektu údajů účetní společnosti
 • za účelem dopravy zásilek k zákazníkům se jedná o dopravní společnosti (aktuálně PPL, GEIS)
 • v případě osobního odběru zboží z distribučního centra provozovatel distribučního centra
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • pro účely přímého marketingu
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorových úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.
Způsob dopravy

 • Osobně 0,-Kč za dopravné
  Vyzvednout v našem skladu na adrese: Pod Vinicemi 2, Plzeň, a to v pracovní době: Po -Pá od 7,30 do 14,00 hod. pí.Smítková nebo při předchozí domluvě (uveďte v objednávce do poznámky) do 16,00 hod v našem autoservisu.

 • Objednávka zboží nad 3.000,- Kč bez DPH
  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 3.000,- Kč bez DPH – ZDARMA

 • Balík do 20kg - zásilkovou společností PPL do 24-48 hodin
  PPL doručují obvykle do 24-48 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude nejčastěji doručeno následující pracovní den po potvrzení Objednávky ( toto potvrzení Vám přijde na email uvedený při registraci), bude-li objednávka obsahovat pouze položky, které jsou označeny příznakem SKLADEM a bude-li nám objednávka doručena do 16:00 hod. Zboží je doručováno v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod. Přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. PPL však nabízí alespoň přibližný Harmonogram doručování, kdy podle PSČ lze odhadnout dobu dodání.

  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 3.000,- Kč bez DPH – ZDARMA
  DOPRAVNÉ za 1 balík při platbě předem do 20kg = 120,-Kč (145,-Kč s DPH)
  DOPRAVNÉ + doběrečné do 20kg = 150,-Kč (182,-s DPH)

 • Balík nad 20kg - zásilkovou společností Geis do 24-48hodin

  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 3.000,- Kč bez DPH – ZDARMA
  DOPRAVNÉ za 1 balík při platbě předem od 20kg = 220,-Kč (266,-Kč s DPH)
  DOPRAVNÉ + doběrečné od 20kg = 250,-Kč (303,-s DPH)  Vážení zákazníci, při doručení zásilky na dobírku si musíte vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky, kde bude uvedena částka, která je při dobírce vybírána.

V případě, že bude reklamováno inkaso dobírky a nebude možno doložit  doklad o předání peněz ze strany konečného příjemce, nebude reklamace uznána. 


Podle zákona o evidenci tržeb

je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


KATALOG OLEJŮ SHELL HELIX

Pokud potřebujete poradit,
volejte 377 259 285 od 8,00 do 14,00 hod. nebo pište na mail: info@pewag-autocentrum.cz a do předmětu napište E-SHOP
!!! DOPRAVÉ I DOBĚREČNÉ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3.000,-Kč bez DPH ZDARMA !!!

Created by Roman Miskovcik, Czech Republic, Pilsen