Na této stránce najdete:

 1. Obchodní podmínky
 2. Reklamační řád
 3. Ochrana osobních údajů
 4. Způsob dopravyObchodní podmínky

Následují obchodní podmínky pro prodej v našem e-obchodě, které jsou závazné pro obě strany.

Objednávka zboží
Objednávka zboží prostřednictvím e-obchodu je ze strany zákazníka závazná. Storno objednávky je možno do 24 hodin od jejího podání prostřednictvím emailu. Zákazník souhlasí s tím, že jím vyplněné údaje jsou správné.

Podmínky dodání
Lhůta pro expedici zboží je 5 pracovních dnů. Lhůta pro doručení je maximálně 10 pracovních dnů. Zboží odesíláme na dobírku, prostřednictvím PPL, nad 55LT (50kg) se doprava řeší individuálně. Poštovné a balné je uvedeno níže viz "Způsob dopravy" .

Záruka na zboží
Záruka na zboží je 24 měsíců. Náš pracovník při expedici kontroluje obsah balení.

Pro uplatnění reklamace nás kontaktujte na adrese servis@pewag-autocentrum.cz - po kontrole závady, zajistíme nápravu.

Ochrana osobních údajů
Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.ledna 2008 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností PEWAG Autocentrum s.r.o.(dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.pewag-autocentrum.cz. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma PEWAG Autocentrum s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka-dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství,...)

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud není délka záruční doby vyznačena na záručním listě, je standardně v délce 24 měsíců.(Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, zboží poškozené, použité, nekompletní atd.-výprodej.)

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp.obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se ne něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti PEWAG Autocentrum s.r.o.(viz.záruční list-nákupní doklad)

Místem pro uplatnění reklamace je PEWAG Autocentrum s.r.o.-reklamační oddělení, Pod Vinicemi 2, 301 16 Plzeň, e-mail: servis@pewag-autocentrum.cz. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu ( po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku ( pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením zboží

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 • použitím neautorizovaného spotřebního materiálu

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)


Záruka se nevztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závady písemně uvedené kupujícím ( v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problému naní reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklýmu užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. ( V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude kupujícímu vystaven dobropis.( Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností). Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce nebo vystaví dobropis. ( Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností). Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečncého odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky , SMS, nebo e-mail.(na telefonní čísla či e-mailové adresy zaslané zákazníkem spolu s reklamonaným zbožím). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákoné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena k vyzvednutí.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ). Zboží vracejte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Poškození výrobku, opotřebení výrobku nebo chybějící díly či příslušenství jsou důvodem k zamítnutí žádosti o vrácení zboží. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníka kontaktujte a vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na které se oba dohodnou. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním pojistit.

Vypracováno v souladu s občanským zák.č.40/1964 Sb.§619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák.č.320/2002 Sb., dále zák.č.634/1992 a příslušné novely č.439/2003 Sb.
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Firma Pewag Autocentrum s.r.o. Neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne firmě Pewag Autocentrum s.r.o.Takovéto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Pewag Autocentrum s.r.o., účastní se průzkumů,účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Pewag Autocentrum s.r.o. Si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách.Mezi tyto analýzy patří např.:měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivých banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled,nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzního fóra nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou.Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Pewag Autocentrum s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např.IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit desing a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies-elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele firmy Pewag Autocentrum s.r.o. Veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 1. ledna 2008
Způsob dopravy

 • Osobně 0,-Kč za dopravné
  Vyzvednout v našem skladu na adrese: Pod Vinicemi 2, Plzeň, a to v pracovní době: Po -Pá od 7,30 do 14,00 hod. pí.Smítková nebo při předchozí domluvě (uveďte v objednávce do poznámky) do 16,00 hod v našem autoservisu.

 • Objednávka zboží nad 5.000,- Kč bez DPH
  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 5.000,- Kč bez DPH – ZDARMA

 • Zásilkovou společností PPL do 24-48 hodin
  PPL doručují obvykle do 24-48 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude nejčastěji doručeno následující pracovní den po potvrzení Objednávky ( toto potvrzení Vám přijde na email uvedený při registraci), bude-li objednávka obsahovat pouze položky, které jsou označeny příznakem SKLADEM a bude-li nám objednávka doručena do 16:00 hod. Zboží je doručováno v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod. Přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. PPL však nabízí alespoň přibližný Harmonogram doručování, kdy podle PSČ lze odhadnout dobu dodání.

  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 5.000,- Kč bez DPH – ZDARMA
  DOPRAVNÉ za 1 balík při platbě předem do 25kg = 90,-Kč (109,-Kč s DPH)
  DOPRAVNÉ za 1 balík při platbě předem do 40kg = 210,-Kč (254,-Kč s DPH)

  DOPRAVNÉ + doběrečné do 5kg = 115,-Kč (139,-s DPH)
  DOPRAVNÉ + doběrečné do 25kg = 130,-Kč (157,-s DPH)
  DOPRAVNÉ + doběrečné do 40kg = 280,-Kč (339,-s DPH) • Zásilkovou společností Geis do 24-48hodin

  DOPRAVNÉ při objednávce zboží nad 5.000,- Kč bez DPH – ZDARMA
  DOPRAVNÉ za 1 balík při platbě předem do 50kg = 70,-Kč (85,-Kč s DPH)

  DOPRAVNÉ + doběrečné do 10kg = 90,-Kč (109,-s DPH)
  DOPRAVNÉ + doběrečné do 50kg = 100,-Kč (121,-s DPH)  Vážení zákazníci, při doručení zásilky na dobírku si musíte vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky, kde bude uvedena částka, která je při dobírce vybírána.

V případě, že bude reklamováno inkaso dobírky a nebude možno doložit  doklad o předání peněz ze strany konečného příjemce, nebude reklamace uznána. 


Podle zákona o evidenci tržeb

je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


KATALOG OLEJŮ SHELL HELIX

Pokud potřebujete poradit,
volejte 377 259 288 od 8,00 do 14,00 hod. nebo pište na mail: info@pewag-autocentrum.cz a do předmětu napište E-SHOP
!!! DOPRAVÉ I DOBĚREČNÉ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3.000,-Kč bez DPH ZDARMA !!!

Created by Roman Miskovcik, Czech Republic, Pilsen